ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА ОП “ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.”

 

Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

  • Опазване и подобряване състоянието на водите;
  • Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите;
  • Опазване на биоразнообразието и защита на природата.

Реализирането на тези цели ще доведе до подобряване качеството на живот на населението в страната и до повишаване на възможностите за инвестиции в нейната икономика.

Оперативна програма “Околна среда 2007 - 2013 г.” е разработена от специално създадена за целта работна група (РГ) в периода 2005 - 2006 г. Членове на РГ са представители на всички заинтересовани страни – централна, местна и областна администрация, бизнеса, неправителствени екологични организации, научни организации, организации на синдикатите и др.НОВИНИ
ПРЕДСТОЯЩИ И ИЗМИНАЛИ СЪБИТИЯ СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТА

Окт 2015
30

Издадено е разрешение за ползване

       На 29.10.2015г. Дирекция за национален строителен контрол издаде Разрешение за ползване № СТ-05-1915/ 29.10.2015г.  на строеж: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в рег

Окт 2015
29
Окт 2015
27

Заключителна пресконференция по проект “Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)”

     На 27 октомври 2015 г. се проведе заключителна пресконференция за реализацията на проект № DIR-5112122-10-78 “Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаков

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ


 
www.aksakovo.net - Интернет страницата на Община Аксаково        www.europa.eu - Официална интернет страница на Европейския съюз        www.ec.europa.eu - Европейска комисия        www.evroportal.bg - Европортал България